Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ D’AQUEST WEBSITE (en endavant “Condicions Generals”).

1.- Vostè està accedint al lloc web www.plisplas.cat (en endavant, el “Website”), titularitat de PLIS-PLAS, S.L. – C / Sabadell, 7-08232 Viladecavalls (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 34015, Foli 49, Full B, inscripció 1ª; i proveïda de C.I.F B62704473 (en endavant “PLIS-PLAS”). Aquest Website pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta, entenent per “Usuari” tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest Website quedant subjecte per tant al contingut de les presents Condicions Generals.

2.- En tot cas, l’Usuari haurà d’utilitzar aquest Website i els seus continguts i/o serveis de forma diligent, de conformitat amb les presents Condicions Generals i, en general, d’acord amb la Llei. Així mateix, l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar aquest Website i els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al que s’estableix en aquestes Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Website i els seus serveis o impedir la normal utilització o gaudi d’aquest Website i dels seus serveis per part dels altres Usuaris.

3.- PLIS-PLAS es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest Website.

4.- Perquè PLIS-PLAS pugui prestar determinats serveis o productes oferts en aquest Website, serà necessari que l’Usuari empleni totes les dades i altra informació sol·licitada als formularis que contingui el Website per a cada cas. En cas que l’Usuari no empleni tots els camps de dades del formulari, PLIS-PLAS podrà decidir no prestar a l’Usuari el servei o producte de què es tracti.

5.- No està permesa la inclusió dels continguts d’aquest Website en altres portals d’Internet, ni en altres mitjans o suports. Tampoc es permet la reproducció, distribució, comunicació pública ni transformació d’aquests continguts del Website, ja sigui gratuïtament o mitjançant contraprestació econòmica, i en qualsevol forma o suport.

6.- Propietat Intel·lectual i Industrial: Són propietat de PLIS-PLAS i es troben protegits per la Llei tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquest Website i qualsevol dels seus continguts, quedant reservada a favor de PLIS-PLAS la seva exclusiva titularitat per a tot el món i durant tota la vida legal dels mateixos.

S’entenen compresos entre aquests drets, a títol enunciatiu i no limitatiu, qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, marques, logotips, eslògans i dissenys, així com sobre l’estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o contingut en aquest Website.

Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d’aquest Website o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de PLIS-PLAS.

Sota cap concepte s’entendrà que, per l’accés a aquest Website, l’Usuari obtingui llicència o autorització de PLIS-PLAS per a la utilització, més enllà de l’ús estrictament personal, de cap contingut, informació o servei existents al Website ni sobre cap dret relacionat amb ells, especialment els de propietat intel·lectual i industrial.

7.- Cookies: pot trobar la nostra política pel que fa a les Cookies al següent enllaç: Politica de cookies

8.- Dades de caràcter personal: pot trobar la nostra política pel que fa a les Cookies al següent enllaç: Politica de privacitat

9.- Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

10.- L’accés a aquest Website implica l’acceptació per l’Usuari d’aquestes Condicions Generals i el seu compromís exprés de respectar-les.